com ' science 05

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม ?
     เมืองสมุทรสงคราม สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่ง ของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง ”  
      จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

ประวัติความเป็นมาของ อ.อัมพวา ?
 
     อำเภออัพวา สมัยก่อนเรียกกันว่า “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเจริญทั้ง ในด้านการเกษตรและการพาณิชย์ แขวงบางช้างมีตลาดค้าขายเรียกว่า “ตลาดบางช้าง” นายตลาดเป็นหญิง ชื่อน้อย มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึก นายตลาดผู้นี้อยู่ในตระกูล เศรษฐีบางช้าง ซึ่งต่อมาเป็นราชินิกุล “ณ บางช้าง” รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้ นายทองด้วง(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เป็นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรีซึ่งเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา ภายหลังหลวงยกกระบัตรได้แต่ง งานกับคุณนาค บุตรีเศรษฐีบางช้าง
     ปี พ.ศ. 2310 พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตก หลวงยกกระบัตรจึงตัดสินใจอพยพครอบครัว เข้าไปอยู่ในป่า ในระหว่างนี้ ท่านแก้ว (สมเด็จกรมพระศรีสุดารักษ์) พี่สาวของหลวง
ยกกระบัตร ได้คลอดบุตรหญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่า “บุญรอด”
( ต่อมาได้เป็น สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ บรมราชินี ในรัชกาลที่ 2 ) ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีพระยาวชิรปราการ ได้รวบรวมกำลังขับไล่พม่าออกไปหมดและ สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าตากสิน หลวงยกกระบัตรได้อพยพครอบครัวกลับภูมิลำเนาเดิมใน ช่วงนี้เอง คุณนาคภรรยาก็ได้คลอดบุตรคนที่ 4 เป็นชายชื่อ ฉิม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) หลังจากนั้นหลวงยกกระบัตรก็ได้กลับเข้ารับ ราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทร์เจ้า
กรมพระตำรวจนอกขวาและได้ดำรงตำแหน่งจนเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและ
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
     ต้นราชวงศ์จักรีเริ่มเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์คุณนาคภรรยาจึงได้รับสถาปนา
ขึ้นเป็น สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ คุณสั้นมารดาคุณนาค ได้รับการสถาปนาขึ้น เป็น สมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี
     สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ มักทรงเสด็จเยี่ยมพระประยูรญาติเสมอ จึงมีคำกล่าว เรียกว่า “สวนนอก” หมายถึง สวนบ้านนอก ที่เป็นของวงศ์ราชินิกุลบางช้าง ส่วน
บางกอก ซึ่งเป็นส่วนของเจ้านายในราชวงศ์ก็เรียกว่า “สวนใน” จึงมีคำกล่าวว่า
“ บางช้างสวนนอก บางกอกสวนใน ” จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงยกเลิกไป ...


eXTReMe Tracker
คุณคิดว่าสถานที่ไหนที่คุณชอบมากที่สุด?

ตลาดน้ำยามเย็น
อุทยาน ร.2
ค่ายบางกุ้ง
นั่งเรือชมหิ่งห้อย
อื่นๆ


ผลการ Vote

- ตลาดน้ำยามเย็น

เป็นตลาดน้ำในโครงการของเทศบาลตำบลอัมพวาที่จัดให้มีขึ้น ทุก วันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ในช่วงเย็น( ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออัมพวา และเอื้อประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำ
ในช่วงเช้า บริเวณตลาดน้ำจะเต็มไปด้วยเรือของชาวบ้าน ที่นำ เอาอาหารคาว หวาน ผลผลิตจากสวน หรือสินค้าต่างๆมา จำหน่ายในราคาถูก นอกจากนั้นบนฝั่งยังจัดให้เป็นถนนคนเดิน ซึ่งก้อมีร้านค้าแผงลอย ร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน มากให้ เลือกซื้อกัน...

- นั่งเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

อัมพวา...ถือเป็นแหล่งที่มีหิ่งห้อยมากที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ คงเป็นพราะทำเลที่ตั้งที่โอบล้อมด้วยทะเล บริเวณที่เป็นน้ำ กร่อยจึงเป็นบริเวณโปรดของพวกมัน ส่วนอาหารของพวกหิ่งห้อย ตัวเต็มวัยจะกินเพียงน้ำค้างบนยอดของต้นลำพู ส่วนช่วงที่เป็น
ตัวหนอนจะกินพวกหอย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพาหะนำโรค กลางวันหิ่งห้อยจะหลบอยู่ตามพงหญ้าหรือวัชพืชที่ชื้นแฉะ ส่วน กลางคืนพวกมันจะออกมาผสมพันธุ์กัน

- อุทยานรัชกาลที่ 2

เป็นโครงการเฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย โดยได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ภายใน ประกอบด้วยอาคารทรงไทย 4 หลัง ซึ่งแสดงศิลปวัตถุภายในสมัย ต้นรัตนโกสินทร์ ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีโรงละครกลางแจ้งสำหรับแสดง โขน และมีสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสมหรับการพักผ่อน

- ค่ายบางกุ้ง ( โบสถ์ปรกโพธิ์ )
เคยเป็นค่ายทหารที่มีชื่อปรากฎอยู่ในพงศาวดารไทยในสมัยพระ เจ้าเอกทัศน์ พระองค์โปรดฯให้ยกกองทัพเรือมาตั้ง เพราะเห็นว่า เมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่พม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่ง เพื่อเข้าตีไทย แต่เรื่องแปลกของที่นี่ก็คือ โบสถ์ปรกโพธิ์ ซึ่งมีอายุ หลายร้อยปี โบสถ์หลังนี้มีความแปลกตรงที่ ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ ใหญ่ถึง 4 ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง แต่ละ ต้นจะขึ้นพันรัดโอบล้อมรอบโบสถ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ จนได้ เป็นสถานที่ Unseen Thailand ของจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว
081-5724593 , 085-0584811